برنامه ورزشی دانشجویان خوابگاه

تمرین فوتسال یکشنبه تا پنج شنبه

-تمرینات کشتی از یکشنبه تا پنج شنبه: از

- زمان کار سالن بدنسازی: از یکشنبه تا پنج شنبه

- تمرینات رزمی در سالن رزمی دانشگاه روز های یکشنبه تا پنج شنبه